Algemene Voorwaarden van De Groot

De Groot levert machines, onderdelen en service voor hout-, kunststof- en aluminiumbewerkers. 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Groot Houtbewerkingsmachines B.V., mede handelend onder de namen "Greatmaster" en "Topmachines.nl", gevestigd en kantoorhoudende te Rosmalen, Gemeente ’s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 16048687.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatste gereviseerd op 8 december 2023 en gedeponeerd bij de afdeling Algemene Voorwaarden van van Kamer van Koophandel d.d. 11 december.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities 

1.1 Onder “Leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Groot Bewerkingsmachines B.V., mede handelend onder de naam Greatmaster en Topmachines.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan Vinkenveld 3, 5249 JN te Rosmalen, Gemeente ’s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16048687, btw nummer NL006953293B01 en telefoonnummer +31 (0)73-5471300, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en de huidige en toekomstige met deze vennootschap in concernverband opererende (rechts)personen.

1.2 Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met de leverancier een koop- of een andere overeenkomst aangaat. 

1.3 Onder “Product” wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken (zoals machines incl. toebehoren en software) alsmede diensten zoals onderhoud, installatie, service, inspectie en advies. 

1.4 Onder “Overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid buiten toedoen van de Leverancier ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productie- en transportmiddelen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door de Leverancier, incl. alle advies-, onderhouds- en servicewerkzaamheden uitgevoerd door de Leverancier met betrekking tot al dan niet door de Leverancier geleverde zaken en diensten. 

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door de Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 

2.3 Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. 

2.4 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden afwijkt van en/of in strijd is met een bepaling uit de hoofdovereenkomst tussen Afnemer en Leverancier waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleert de betreffende bepaling uit de hoofdovereenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen / offertes 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen. 

3.2 De door de Leverancier verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. De door de Leverancier getoonde modellen van Producten en afbeeldingen en beschrijvingen van Producten in de door Leverancier verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren Producten. 

3.3 Op alle door de Leverancier in het kader van het doen van een aanbieding of het afgeven van een offerte verstrekte gegevens en informatie is artikel 17 onverkort van toepassing.

3.4 De Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren. 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst 

4.1 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen eerst tot stand indien en nadat de Leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd of de Leverancier met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. 

4.2 Indien door de Leverancier, in afwijking van artikel 3.1 van deze voorwaarden, een bindende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding. 

Artikel 5. Hoofdelijke aansprakelijkheid

5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan. 

Artikel 6. Prijzen / btw registratienummer 

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief btw en gebaseerd op levering Ex Works (als bedoeld in de Incoterms 2020). 

6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is de Leverancier gerechtigd deze verhoging aan de Afnemer in rekening te brengen. 

6.3 De Afnemer is verplicht aan de Leverancier het correcte btw -registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien Afnemer deze verplichting niet nakomt zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de btw en andere bedragen voor zover leverancier die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen. 

Artikel 7. Inschakeling derden 

7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Leverancier. 

Artikel 8. Levering / montage / installatie 

8.1 De opgegeven levertijden, montage- installatie- en/of reparatieduur worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de aflevering, montage, installatie en/of reparatie dient de Leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient de Leverancier een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

8.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen Ex Works (als bedoeld in de Incoterms 2020). Dit betekent - kort samengevat - dat Leverancier de Producten gereed heeft voor afhaling op de door Leverancier opgegeven locatie, op het overeengekomen tijdstip. Afnemer is vervolgens verantwoordelijk voor het laden, het vervoer, de uitklaring en de inklaring van de Producten. Ook indien partijen schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen, zijn de verkochte Producten Ex Works voor rekening en risico van de Afnemer. Beide partijen worden verondersteld bekend te zijn met de Incoterms 2020.

8.3 Indien de Producten na het verstrijken van de leveringstermijn door de Afnemer niet zijn afgenomen, worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden van Leverancier dit toelaten) voor rekening en risico van Afnemer bij Leverancier opgeslagen. Bij niet-tijdige afname is de Leverancier gerechtigd na een periode van veertien (14) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding en onverminderd het recht van de Leverancier om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan. 

8.4 Indien de Leverancier voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde heeft doen laten stellen, is de Afnemer verplicht, tenzij het om wegwerpverpakking gaat, de genoemde producten voor eigen rekening terug te zenden naar het door de Leverancier opgegeven adres, bij gebreke waarvan Leverancier de kosten van deze producten aan Afnemer in rekening kan brengen. 

8.5 De Afnemer is jegens de Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Schade en kosten die ontstaan doordat Afnemer hieraan niet heeft voldaan, zijn volledig voor rekening van de Afnemer. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 In een geval van Overmacht is de Leverancier gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de Overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop de levering was beoogd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door de Leverancier als gevolg van Overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

9.2 In het geval van een ontbinding op grond van het in dit artikel 9 bepaalde, is de Leverancier gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat van de Overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. In dit geval is de Leverancier jegens de Afnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade. 

Artikel 10. Garantie 

10.1 Op geleverde gebruikte Producten wordt door de Leverancier geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

10.2 Voor geleverde Producten met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door de Leverancier geen garantie verstrekt. 

10.3 Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden Leverancier op geen enkele wijze en kunnen Leverancier derhalve nimmer worden tegengeworpen. 

10.4 Een eventuele garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongeluk of onheil zoals brand of waterschade, of indien de Producten door de Afnemer en/of derden zijn gewijzigd of gerepareerd. 

10.5 Een eventuele garantie geldt slechts indien de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan. 

10.6 De reparatie of vervanging van onderdelen gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van de garantietermijn ten gevolge. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Leverancier in rekening worden gebracht. 

Artikel 11. Klachten 

11.1 De Afnemer is gehouden het Product bij levering terstond te inspecteren en vast te stellen of de Producten waarneembaar in orde en in overeenstemming met de gedane bestelling zijn. Indien partijen schriftelijk een andere wijze van levering (dan Ex Works als bedoeld in de Incoterms 2020) zijn overeengekomen, is Afnemer gehouden de Producten vóór transport bij Leverancier te inspecteren. Leverancier zal hiertoe, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan de Afnemer of een door de Afnemer, na overleg met Leverancier, ingeschakelde onafhankelijke derde. Indien Afnemer deze verplichting niet nakomt, wordt het Product geacht zonder gebreken te zijn op het moment van levering. 

11.2 De Afnemer aanvaardt het Product met alle zichtbare en onzichtbare gebreken behoudens het in dit artikel 11 bepaalde. 

11.3 Indien de door Leverancier geleverde Producten waarneembaar niet in orde zijn of niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is Afnemer op straffe van verval van recht gehouden de Leverancier daarvan terstond bij levering op de hoogte te stellen en de gebreken te vermelden op het vervoersdocument, de afleveringsbon c.q. werkbon. Het vervoersdocument, de afleveringsbon c.q. de werkbon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van het geleverde. Deze documentatie omtrent vervoer en aflevering kan door Leverancier zowel fysiek als digitaal worden verstrekt.

11.4 Klachten wegens andere gebreken, dient de Afnemer op straffe van verval van recht binnen vijf (5) werkdagen nadat de Afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de leveringsdatum, schriftelijk bij de Leverancier in te dienen. 

11.5 Indien een derde de Afnemer aansprakelijk stelt in verband met een van de Leverancier afkomstig Product, dient de Afnemer de Leverancier daarvan op straffe van verval van recht, onverwijld, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen, in kennis te stellen. 

11.6 Elk recht tot het indienen van een klacht over de geleverde Producten vervalt bij wijziging of reparatie van de Producten door de Afnemer en/of door derden. 

11.7 Het indienen van een klacht ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de Leverancier, noch geeft dit Afnemer het recht diens betalingsverplichting op te schorten in afwachting van afhandeling van de klacht.

11.8 Indien de klachten door de Leverancier gegrond worden bevonden, zal de Leverancier - naar haar keuze - (i) zorgdragen voor reparatie of herstel van de Producten; (ii) zorgdragen voor vervanging van de Producten c.q. onderdelen daarvan; of (iii) overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en vergoeding van de factuurwaarde van de Producten. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1 De gevolgen van aansprakelijkheid van de Leverancier zijn alle gevallen beperkt tot hetgeen in artikel 11.8 van deze voorwaarden is bepaald. Verdere aansprakelijkheid van de Leverancier is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende functionarissen van de Leverancier of indien Leverancier aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent productenaansprakelijkheid. 

12.2 De Leverancier is ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder - maar niet uitsluitend - winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De Leverancier is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen, ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen. 

12.3 Indien de Leverancier geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen, dan zal de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van de desbetreffende door Leverancier geleverde Producten c.q. van die door Leverancier uitgevoerde werkzaamheden, ten aanzien waarvan Leverancier schadeplichtig is. 

12.4 In afwijking van het elders in dit artikel 12 bepaalde is Leverancier in het geheel niet gehouden tot herstel, reparatie, het leveren van vervangende Producten of onderdelen, dan wel het vergoeden van de factuurwaarde indien: a. de gebrekkige Producten niet aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld; of b. de Afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van de geleverde Producten. 

12.5 Indien Leverancier terzake van enige schade, waarvoor Leverancier krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart Afnemer Leverancier volledig. 

12.6 In het geval dat de Afnemer door een derde wordt aangesproken voor schade als gevolg van een gebrek in een Product en de Afnemer de schade van de derde geheel of gedeeltelijk voldoet, is de bevoegdheid van de Afnemer om regres te nemen op de Leverancier uitgesloten. 

12.7 Indien een specifiek en niet binnen afzienbare tijd vervangbaar Product meer dan eenmaal door Leverancier is verkocht, dan staat het Leverancier vrij te beslissen aan welke Afnemer het Product wordt geleverd en is Leverancier niet aansprakelijk voor de schade die de Afnemer aan wie het Product niet wordt geleverd mogelijk lijdt, behoudens opzet of grove schuld van de tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende functionarissen van Leverancier. Leverancier behoudt zich het recht voor een van deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder terzake schadeplichtig te zijn.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud / pandrecht

13.1 Alle door de Leverancier  verkochte en geleverde Producten blijven eigendom van de Leverancier totdat de Afnemer de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.

13.2 De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van de Leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door de Leverancier geleverde Producten voortvloeiende vorderingen op derden.

Artikel 14. Betaling, rente en kosten

14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen contant in euro´s te geschieden bij de aflevering van de Producten. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Afnemer op factuurbasis zal betalen, dienen betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. De Afnemer komt geen beroep op enige korting of de bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe. 

14.2 Indien de Afnemer meent dat de facturen onjuist zijn, dient hij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij de Leverancier aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Afnemer geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Afnemer de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen. 

14.3 Indien de vordering van Leverancier niet tijdig wordt betaald, is de Leverancier gerechtigd de vordering te verhogen met een samengestelde rente van 1% per maand (een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend), tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in de desbetreffende periode hoger is, in welk geval laatstgenoemde rente verschuldigd is. 

14.4 Onverminderd de verschuldigde rente, verbeurt de Afnemer een niet voor matiging vatbare contractuele boete van vijftien procent (15%) over het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 100,-, indien hij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Leverancier, waaronder de verplichting tot tijdige betaling. 

Artikel 15. Annulering 

15.1. Annulering door de Afnemer van een met Leverancier afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van de Leverancier geschieden. Wanneer Leverancier met de annulering instemt is de Afnemer terstond tenminste een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief btw) aan Leverancier verschuldigd, onverminderd het recht van Leverancier om volledige schadeloosstelling te verlangen.

Artikel 16. Ontbinding en opschorting

16.1 In gevallen dat de Afnemer: 
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient;

b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

c. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

d. in verzuim is terzake de nakoming van een met de Leverancier gesloten overeenkomst;

zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de Leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de Afnemer aansprakelijk is voor alle door de Leverancier geleden en te lijden schade.

16.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de Leverancier gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer op verzoek en tot genoegen van Leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door Leverancier geleverde Producten en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, kosten en rente.

16.3 De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, behoudens in de gevallen zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

Artikel 17. Intellectuele en industriële eigendomsrechten / programmatuur

17.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op en/of verband houdend met Producten berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Afnemer zal het Product, onderdelen van het Product en/of zaken die met het Product verband houden of dienstig zijn aan het Product (zoals modellen, tekeningen, programmatuur/software), niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, op straffe van gehoudenheid tot vergoeding van de waarde en gelden schade aan Leverancier en diens licentiegevers.

17.2 Ter verduidelijking van lid 1 blijven, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, alle door Leverancier verstrekte en/of ter beschikking gestelde werken van creatieve aard (zoals, maar niet beperkt tot, software, afbeeldingen, tekeningen en modellen) en het daarop rustende intellectuele/industriële eigendom derhalve rusten bij Leverancier, dan wel diens licentiegevers. Deze creatieve werken dienen aldus op eerste verzoek aan Leverancier te worden teruggegeven en mogen niet worden gereproduceerd en/of verder worden verspreid zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Leverancier.

17.3 Leverancier verklaart naar haar beste weten dat de Producten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan de Leverancier zo nodig - naar haar keuze - het desbetreffende Product, of onderdeel daarvan, vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

17.4 Indien de Afnemer door een derde in kennis wordt gesteld van enige aanspraak van derden met betrekking tot een eventuele inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door een Product of een onderdeel van een Product, zal de Afnemer op straffe van verval van recht de Leverancier binnen vijf (5) werkdagen bij aangetekend schrijven in kennis stellen van deze aanspraak. In geval van een dergelijke aanspraak is Leverancier bevoegd daartegen mede namens de Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Afnemer zal zich - voor zover de redelijkheid dit van hem verlangt - onthouden van voornoemde maatregelen en al zijn medewerking aan Leverancier verlenen.

17.5 Indien een Product programmatuur bevat, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor gebreken aan deze programmatuur. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Afnemer gehouden na levering van een Product zelf zorg te dragen voor onderhoud en updates van de programmatuur.

17.6 Indien een toeleverancier van Leverancier het recht tot gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiksovereenkomsten, licentieovereenkomsten en/of onderhoudsovereenkomsten, is Leverancier slechts gehouden, op schriftelijk verzoek van Afnemer, zijn rechten op zijn toeleverancier van de programmatuur aan Afnemer over te dragen. Alsdan zijn uitsluitend de bepalingen van de door Leverancier met zijn toeleverancier gesloten overeenkomst(en) van toepassing. Leverancier zal Afnemer op zijn schriftelijk verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen

Artikel 18. Privacy en persoonsgegevens

18.1 Leverancier verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van de Afnemer, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Leverancier verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van Afnemer voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan Afnemer. De gegevens worden door Leverancier verwerkt uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van inlichtingen aan Afnemer, het verzenden van facturen aan Afnemer en het verzenden van onder meer informatie omtrent aanbiedingen, tegoedbonnen en cadeaubonnen.

18.2 Leverancier bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

18.3 Leverancier zal de gegevens niet verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Afnemer, behoudens in geval Leverancier hiertoe door wet of gerechtelijke uitspraak gehouden is.

18.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Leverancier, geeft Afnemer toestemming aan Leverancier voor het gebruik van het e-mailadres van Afnemer voor het versturen van nieuwsbrieven en marketinguitingen. Afnemer heeft te allen tijde het recht om het betreffende e-mailadres af te melden voor het gebruik van dat e-mailadres voor marketingdoeleinden, met dien verstande dat Leverancier wel te allen tijde gerechtigd blijft om Afnemer tijdens de looptijd van de overeenkomst berichten te zenden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19. Conversie

19.1 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

20.2 De rechtbank te Oost-Brabant (Nederland) is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen ten aanzien van langs elektronische weg totstandgekomen overeenkomsten

Artikel 21. Toepasselijkheid 

21.1 De bepalingen in dit hoofdstuk 2 zijn naast de bepalingen uit hoofdstukken 1 en 3 van deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier die op afstand tot stand zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de overeenkomsten die tot stand zijn gekomen via de webshop van Leverancier. Indien de bepalingen in dit hoofdstuk 2 afwijken van de bepalingen uit hoofdstuk 1, prevaleren eerstgenoemde bepalingen. 

Artikel 22. Totstandkoming

22.1 Afnemer erkent dat elke aankooporder, geplaatst via de website van Leverancier of via andere elektronische middelen, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

22.2 Afnemer doet afstand van enige toekomstige betwisting van de geldigheid en afdwingbaarheid van alle orders gegeven via de website van Leverancier of via andere elektronische middelen op grond van het feit dat deze elektronisch verstuurd en goedgekeurd zijn.

22.3 Door het plaatsen van aankooporders met gebruik van de webshop van Leverancier, aanvaardt afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

22.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via de webshop te aanvaarden of te weigeren.

22.5 Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om de webshop te gebruiken.

Artikel 23. E-Zorg identificatie

23.1 De identificatievormen waarbij bij het plaatsen van een order door de Afnemer aan de hand van één, of van een combinatie van, accountnamen, accountnummers en andere identificatievormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan Afnemer gebruikt wordt/worden, zal hierna "E-zorg Identificatie" genoemd worden.

23.2 Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om de E-zorg Identificatie vertrouwelijk te houden. Afnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn E-zorg Identificatie. Afnemer verwittigt Leverancier onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van Afnemer of van andere E-zorg Identificatie.

23.3 Afnemer erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van E-zorg Identificatie. Afnemer is volledig aansprakelijk voor het gebruik van E-zorg Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstige vertegenwoordiger, werknemer, agent of elke andere persoon, die een E-zorg Identificatie heeft gekregen.

23.4 Leverancier kan geheel vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van E-zorg Identificatie en om de goederen te leveren, te factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op het order.

23.5 Afnemer erkent dat elke aankooporder, geplaatst via de webshop of via andere elektronische middelen, waarbij E-zorg Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

23.6 Afnemer kent de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van internet zoals de mogelijkheid voor derden van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van Afnemer naar Leverancier. Deze risico’s zijn voor rekening van Afnemer. Leverancier aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. Leverancier beschouwt de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw in de vorm waarin deze data worden ontvangen.

Hoofdstuk 3. Bepalingen ten aanzien van verhuur van producten

Artikel 24. Definities

24.1 In dit hoofdstuk hebben - in aanvulling op de definities uit artikel 1 - de navolgende begrippen de genoemde betekenis:
a. Verhuurder: Leverancier in diens hoedanigheid als Verhuurder.
b. Huurder: Afnemer in diens hoedanigheid als Huurder.
c. Huurobject: een Product van Verhuurder dat onderwerp is aan een huur-, lease- of huurkoopovereenkomst.
d. Huurovereenkomst: een overeenkomst tot huur, lease of huurkoop van een Product.

Artikel 25. Toepasselijkheid

25.1 De bepalingen in dit hoofdstuk 3 zijn naast de bepalingen uit de hoofdstukken 1 en 2 van deze voorwaarden van toepassing op alle huur-, lease- en huurkoopovereenkomsten tussen Afnemer en Leverancier. Indien de bepalingen in dit hoofdstuk 3 afwijken van de bepalingen uit hoofdstukken 1 en/of 2, prevaleren de bepalingen uit hoofdstuk 3.

Artikel 26. Huurperiode

26.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een bepaalde duur van 4 jaar, tenzij de Huurovereenkomst uitdrukkelijk een andere duur van de huurperiode vermeldt. Verhuurder is niet verplicht de huurperiode te verlengen en is gerechtigd het Huurobject direct terug te nemen na afloop van de overeengekomen huurperiode.

26.2 Huurder kan de huur niet tussentijds opzeggen of anderszins beëindigen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien Verhuurder het Huurobject toch tussentijds retourneert en/of de Huurovereenkomst tussentijds wenst te beëindigen, is Verhuurder een direct te betalen bedrag verschuldigd, gelijk aan de volledige huurpenningen tot de einddatum van de huurperiode zoals bedoeld in lid 1.

26.3 Bij het bepalen van de huurperiode worden, tenzij anders overeengekomen, alle dagen meegerekend, derhalve ook verletdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere vrije dagen. Een gedeelte van een dag telt als een gehele dag.

26.4 Indien met betrekking tot het retourneren van het Huurobject is overeengekomen dat Verhuurder het Huurobject ophaalt (incl. demontage, indien nodig), is Huurder verplicht om Verhuurder daartoe spontaan alsmede op eerste verzoek alle benodigde tijd en gelegenheid te geven en Verhuurder onvoorwaardelijk toe te laten tot de locatie waar het Huurobject zich bevindt. Artikel 29.5 is te allen tijde van toepassing.

26.5 Indien is overeengekomen dat Huurder het Huurobject zelf retourneert aan Verhuurder, dient Huurder het Huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt aan Verhuurder af te geven op de opgegeven locatie.

26.6 Indien het Huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd en/of Huurder niet voldoet aan het bepaalde in lid 3, heeft Verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het Huurobject alsnog wordt geretourneerd.

26.7 De Huurperiode eindigt niet eerder dan nadat de Verhuurder het Huurobject heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het Huurobject wordt door Verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode. Bij een dergelijke wijze van achterlaten van gehuurde wordt de huurperiode geacht te zijn verlengd tot het moment dat Verhuurder het Huurobject heeft geïnspecteerd en akkoord heeft bevonden. Verhuurder heeft het recht een bedrag gelijk aan de huurprijs door te berekenen als gebruiksvergoeding tot dat moment.

26.8 Verhuurder heeft steeds het recht om het Huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen zonder dat dit voor de Huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

Artikel 27. Transport, installatie en onderhoud

27.1 Tenzij anders overeengekomen, worden transport en (de)montage van het Huurobject verzorgd door Verhuurder. Dit geldt zowel voor transport en montage bij aanvang als bij einde van de huurperiode. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.

27.2 Indien en voor zover dit niet reeds onderdeel uitmaakt van de Huurovereenkomst, zal Huurder een onderhoudscontract afsluiten bij Verhuurder of een door Verhuurder aan te wijzen derde. Huurder zal Verhuurder op eerste verzoek de afschriften van eventuele onderhouds- en inspectiebeurten en reparaties toesturen. Indien de Huurder het Huurobject niet of niet voldoende (laat) onderhouden dan wel niet kan aantonen dat het Huurobject naar behoren wordt onderhouden, is Verhuurder gerechtigd om dit onderhoud alsnog zelf uit te voeren, dan wel door een zelfgekozen derde partij te laten uitvoeren, dan wel om de overeenkomst per direct op te zeggen en het Huurobject terug te nemen. Huurder is ook in dat geval aansprakelijk voor de kosten van onderhoud.

27.3 Ook in het geval transport en/of (de)montage en/of onderhoud niet door Verhuurder verzorgd wordt, dient Huurder het Huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin Huurder het Huurobject heeft ontvangen; dat wil zeggen: onderhouden (behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele schade en/of extra arbeidstijd voortvloeiende uit het niet of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van Huurder.

Artikel 28. Waarborgsom

28.1 Tenzij anders overeengekomen is Huurder verplicht, voordat Huurder het Huurobject in ontvangst neemt, aan Verhuurder een door Verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na terug ontvangst van het Huurobject zal deze waarborgsom aan de Huurder worden gerestitueerd onder aftrek van aan Verhuurde nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door Verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.

Artikel 29. Gebruik Huurobject

29.1 Huurder is verplicht het Huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te onderhouden en te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energietoevoer, brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil e.d. van het Huurobject gedurende de gehele huurperiode. Het is Huurder niet toegestaan veranderingen aan het Huurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming en met inachtneming van instructies van Verhuurder. Huurder is verplicht elke schade en/of gebrek aan het Huurobject onmiddellijk aan Verhuurder te melden.

29.2 Het Huurobject is uitsluitend bestemd voor gebruik door Huurder zelf; (mede)gebruik door derden, onder welke benaming dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder (in goederenrechtelijke zin) niet toegestaan enig recht uit de overeenkomst met Verhuurder aan enige derde over te dragen.

29.3 Het is Huurder niet toegestaan het Huurobject zodanig te verbinden met de grond en/of een gebouw dat het Huurobject een bestanddeel van dat andere goed wordt, dan wel daarmee duurzaam verenigd wordt. Door Leverancier verhuurde machines, toebehoren en/of andere materialen of werktuigen worden derhalve nimmer middels natrekking of bestanddeelvorming onderdeel van het pand waarin of de grond waarop zij geplaatst worden en zijn slechts bestemd om een bedrijf in een bepaalde hiertoe ingerichte fabriek of werkplaats mee uit te oefenen.

29.4 Indien het Huurobject niet kwalificeert als rollend materieel, is het Huurder niet toegestaan het Huurobject te verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. In geval het Huurobject wel kwalificeert als rollend materieel, dient Huurder Verhuurder op eerste verzoek onverwijld in kennis te stellen van de plaats waar het Huurobject zich bevindt. Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder niet toegestaan rollend materieel naar buiten Nederland te verplaatsen.

29.5 Huurder machtigt Verhuurder onherroepelijk om de plaats waar het Huurobject zich bevindt, te betreden teneinde het Huurobject te inspecteren en terug te nemen zodra Verhuurder daarop recht heeft. Huurder zal Verhuurder daartoe op eerste verzoek toegang verlenen tot de plaats waar het Huurobject zich bevindt. Weigering door een derde deze toegang te verlenen, geldt als weigering door Huurder.

Artikel 30. Verzekering en verpanding

30.1 Voor zover hierin de Huurovereenkomst niet reeds in is voorzien, verplicht Huurder zich het Huurobject te verzekeren en gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst verzekerd te houden bij verzekeraars en op condities tot genoegen van Verhuurder en tegen alle gangbare risico's met betrekking tot het Huurobject, waaronder in ieder geval diefstal, beschadiging of tenietgaan van het Huurobject en schade (direct of indirect) met of door het Huurobject veroorzaakt. Huurder zal de verschuldigde verzekeringspremies op tijd betalen en haar verzekeraar verplichten bij nalatigheid van enige premiebetaling Verhuurder onmiddellijk schriftelijk te informeren. Het risico dat het Huurobject niet of niet toereikend is verzekerd, komt te allen tijde voor rekening van Huurder. Op eerste verzoek van Verhuurder verstrekt Huurder schriftelijk bewijs inzake de afgesloten verzekering en de inzake die verzekering verrichte premiebetalingen.

30.2 Huurder verplicht zich om Verhuurder terstond in kennis te stellen van alle feiten en gebeurtenissen die voor Verhuurder van belang kunnen zijn met betrekking tot het Huurobject of Huurder zelf, waaronder mede begrepen de in artikel 34 bedoelde omstandigheden.

30.3 Tot meerdere zekerheid voor de nakoming door Huurder van al haar verplichtingen jegens Verhuurder uit hoofde van deze en andere tegenwoordige en toekomstige huur-, lease en/of huurkoopovereenkomsten, geeft Huurder hierbij aan Verhuurder in eerste pand alle rechten en vorderingen jegens de verzekeraar(s) van het/de Huurobject(en) en alle rechten en vorderingen op en uit de verzekeringspolis(sen), als nader omschreven in (een bijlage bij) de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder of een ander terzake opgemaakt document. Verhuurder aanvaardt hierbij dit pandrecht.

30.4 Huurder werkt op eerste verzoek mee aan het vastleggen van het in lid 1 genoemde pandrecht in een authentieke (notariële) akte en/of een geregistreerde onderhandse akte.

30.5 Huurder zal de verpanding genoemd in lid 1 terstond aan verzekeraar(s) meedelen en het nodige doen opdat de verpanding voor zover nodig door verzekeraar(s) wordt erkend. Verhuurder wordt hierbij gemachtigd door Huurder zo nodig zelf de mededeling aan en/of de erkenning door verzekeraar(s) te bewerkstelligen.

30.6 Huurder verklaart dat hij volledig bevoegd is tot de verpanding als bedoeld in dit artikel en dat de genoemde rechten en vorderingen hem volledig en onbezwaard toebehoren, vrij van beslag, vruchtgebruik, pandrecht ten behoeve van derden en andere beperkte, zakelijke en/of persoonlijke rechten.

30.7 Huurder verklaart voorts tegenover haar verzekeraar(s) te bedingen dat deze aan Verhuurder desgevraagd alle informatie zullen verschaffen omtrent de verzekering en voorts dat bij nalatigheid ter zake van enige premiebetaling Verhuurder schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

30.8 Verhuurder is gerechtigd en wordt door Huurder hierbij gemachtigd ter zake van alle schade-uitkeringen in en buiten rechte nakoming te eisen, schikkingen te treffen, vorderingen te innen en daarvoor kwijting te verlenen.

Artikel 31. Eigendom

31.1 Het Huurobject is en blijft gedurende de gehele looptijd van de Huurovereenkomst eigendom van Verhuurdr. Huurder is niet bevoegd het Huurobject te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren en treedt slechts op als houder van het Huurobject voor Verhuurder.

31.2 Op eerste verzoek van Verhuurder zal Huurder op het Huurobject op een door Verhuurder aan te wijzen plaats een door Verhuurder te bepalen merkteken aanbrengen als bewijs van de eigendomsrechten van Verhuurder op het Huurobject.

31.3 Huurder mag geen zaken aan of op het Huurobject aanbrengen of het Huurobject wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. Verhuurder kan aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden verbinden. Alles wat door of namens Huurder op het Huurobject wordt gemonteerd of daaraan op andere wijze wordt aangebracht, wordt daardoor eigendom van Verhuurder.

31.4 Huurder is verplicht eenieder die (i) afgifte van het Huurobject of een gedeelte hiervan vordert, (ii) rechten of aanspraken op het Huurobject wil doen gelden, of (iii) beslag legt op het Huurobject of andere maatregelen ter zake van het Huurobject treft, onmiddellijk te wijzen op het eigendomsrecht van Verhuurder en Verhuurder onmiddellijk daarna in te lichten. In afwachting van instructies van Verhuurder zal Huurder op haar kosten passende maatregelen nemen ter bescherming van het Huurobject en de belangen van Verhuurder. In het geval dat Verhuurder dergelijke maatregelen dient te nemen, komen de koten van die maatregelen voor rekening Huurder.

31.5 Indien met Huurder is overeengekomen dat Huurder na afloop van de huurperiode het Huurobject voor een bepaald bedrag kan kopen, gaat het eigendom van het Huurobject pas daadwerkelijk op Huurder over nadat de koopprijs aan Verhuurder is voldaan en alle eventuele schulden van Huurder aan Verhuurder zijn voldaan. Indien in de Huurovereenkomst aan Huurder een dergelijk recht op koop is overeengekomen, wordt Huurder geacht van dit kooprecht gebruik te maken, tenzij Verhuurder uiterlijk twee maanden voor het reguliere einde van de Huurovereenkomst een aangetekende brief heeft ontvangen van Huurder waarin Huurder ondubbelzinnig verklaart af te zien van het kooprecht. De Huurder is het bedrag van de koopoptie verschuldigd op de dag dat de Huurovereenkomst eindigt.

Artikel 32. Verlies van materiaal

32.1 Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstanddoening van het Huurobject, zowel om baat als om niet, ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

32.2 Huurder dient Verhuurder onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Verhuurder bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het Huurobject direct terug te leveren aan Verhuurder.

32.3 Indien het Huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat of uit de macht van de Huurder raakt, dient Huurder de Verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan kopen. Tevens dient Huurderving betaald te worden vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van het Huurobject. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit dan verplicht Huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Verhuurder.

Artikel 33. Aansprakelijkheid

33.1 In aanvulling op artikel 12 geldt dat Huurder alle risico's draagt met betrekking tot het Huurobject, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de risico's van verlies (diefstal en verduistering daaronder begrepen), vernietiging van of schade aan het Huurobject als gevolg van welke oorzaak dan ook, alsmede alle risico's van schade veroorzaakt aan eigen medewerkers en/of derden. Verhuurder is nimmer verplicht een vervangend Huurobject ter beschikking te stellen en Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door Huurder en/of derden te lijden schade of te maken kosten als gevolg van de verwezenlijking van de hiervoor genoemde risico's.

33.2 Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige voor Huurder en/of derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met het Huurobject en het houden, gebruik of vervoer van het Huurobject, alsmede alle schade en kosten van Verhuurder voortvloeiende uit rechtsgedingen of vorderingen hoegenaamd ook, die op enigerlei wijze mochten worden ingesteld met betrekking tot het Huurobject of het houden, gebruik of vervoer daarvan.

33.3 Huurder is verplicht Verhuurder terstond ervan op de hoogte te stellen indien zich verlies, vernietiging en/of schade voordoet zoals bedoeld in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel. Deze verplichting geldt ook reeds indien Huurder weet of behoord te weten dat medewerkers of derden menen dat zij mogelijk schade hebben geleden zoals bedoeld in lid 2, maar nog geen eis daartoe hebben ingesteld.

Artikel 34. Vervroegde opeisbaarheid

34.1 in het geval dat:

a. Huurder niet, niet tijdig of niet volledig betaalt of een andere verplichting uit de Huurovereenkomst niet stipt nakomt;

b. Huurder voor of tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst aan Verhuurder onjuiste informatie heeft verschaft;

c. beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Huurder of op het Huurobject;

d. het Huurobject in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard;

e. aan of met het Huurobject schade is veroorzaakt en niet onmiddellijk aan Verhuurder zekerheid kan worden verschaft dat deze schade is gedekt;

f. door of ten laste van Huurder surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd;

g. Huurder in het kader van de belasting- of socialezekerheidswetgeving mededeling doet of dient te doen van betalingsonmacht;

h. Huurder overlijdt of onder curatele wordt gesteld c.q. op hem of haar de WSNP van toepassing wordt verklaard;

i. Huurder - al dan niet gedwongen - besluit tot ontbinding of liquidatie van haar onderneming of tot feitelijke staking daarvan;

j. Huurder ervan blijk geeft haar onderneming buiten Nederland te willen plaatsen of dat al heeft gedaan, besluit tot gehele of gedeeltelijke staking van haar onderneming dan wel één of meer vennoten uittreden of de staturen worden gewijzigd;

k. een wijziging optreedt in de bestuurders, aandeelhouders, commissarissen van Huurder of de structuur van Huurders onderneming en/of dochter- onderneming gewijzigd wordt;

l. door Huurder, haar medeschuldenaren of haar borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken;

m. omstandigheden bij Huurder intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Verhuurder met zich meebrengen en/of de beoogde afwikkeling van de Huurovereenkomst kunnen belemmeren;

n. de Huurder enige betalingsverplichting jegens Verhuurder uit hoofde van een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder niet nakomt en/of een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en/of derde partijen om enige andere reden met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd;

o. voortzetting van de Huurovereenkomst op enig moment in strijd zou komen met enige bepaling van op verhuurder van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

p. het vermogen van Huurder niet langer voldoet aan de mogelijkheid separaat daaromtrent overeen te komen voorwaarden, dan wel minder is dan nul;

heeft te gelden als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de Huurder van haar verplichtingen en heeft Verhuurder het recht om de Huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder met onmiddellijke ingang te ontbinden en het Huurobject terstond weer tot zich te nemen, alles onverminderd de rechten die de wet en de Huurovereenkomst aan Verhuurder toekenning bij niet-nakoming door Huurder.